Chingis - Dadal road

Road route, length: Chingis to Dadal soum of Khentii province, 50 km

Government budget

Concession owner: Naranbulag khan LLC

Status: In implementation 35%

Location: Khentii province

 

Автозамын чиглэл, урт: Чингис хот-Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай автозамын үргэлжлэл, 50 км

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Улсын төсөв

Санхүүжилтын дүн: 

Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага: “Наранбулаг хан” ХХК

Төслийн статус: Хэрэгжиж байгаа, явц 35%

Байршил: Хэнтий аймаг


Теги: Дорога