Инфраструктура электрических сетей

Ulaanbaatar-Darkhan road

Odkhuu Tsolmondelger

Автозамын чиглэл, урт: Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204,11 км автокамын өргөтгөл шинэчлэлт Санхүүжүүлэгч байгууллага: Азийн хөгжлийн банк Санхүүжилтын дүн:  100,918,500,000 төгрөг Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага: Төслийн статус: Хэрэгжиж байгаа Байршил: Улаанбаатар-Дархан чиглэлд

Просмотреть

CASA - 1000 Kyrgyzstan

Талайбек Макеев

Техническое задание проекта CASA-1000 на территории Кыргызстана по прокладке ЛЭП 500кВ Датка (Кыргызстан) - Худжант (Таджикистан) протяженностью свыше 500 км

Просмотреть