Ulaanbaatar-Darkhan road

Автозамын чиглэл, урт: Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204,11 км автокамын өргөтгөл шинэчлэлт

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Азийн хөгжлийн банк

Санхүүжилтын дүн:  100,918,500,000 төгрөг

Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага:

Төслийн статус: Хэрэгжиж байгаа

Байршил: Улаанбаатар-Дархан чиглэлд


Теги: Дорога