Baganuur-Mungunmorit asphalt road

Road route, length: Baganuur to Mungunmorit soum of Tuv province, 60 km

Government budget

Concession owner: Total inj LLC

Status: In implementation 54%

Location: Tuv

 

Автозамын чиглэл, урт:  Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай автозам, 60 км

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Улсын төсөв

Санхүүжилтын дүн: 

Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага: “Тотал инж” ХХК

Төслийн статус: Хэрэгжиж байгаа, ажлын явц 54%

Байршил: Төв аймаг, Мөнгөн морьт сум


Tags: Road